5cbdd44495d88.jpg 5d2727b178aa8.png

IROP a MMR

MAS Krkonoše Zvyšujeme kvalitu života ve venkovských oblastech

Činnost místní akční skupiny je financována prostřednictvím projektu s názvem Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Krkonoše (registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007605), na který je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Krkonoše, z. s. při plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Krkonoše, z. s. "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Krkonoše" (SCLLD). Cílem rozvoj regionu v co možné nejvyšším potenciálu, který implementace SCLLD nabízí. Účelem realizace SCLLD je zvýšení kvality života ve venkovské oblasti Krkonoše a aktivizace místního potenciálu. Zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí.
Snahou bude zrealizovat nejen projekty z programových rámců OPZ, PRV a IROP, ale také projekty z dalších zdrojů, které budou mít rysy integrace a inovativnosti. K tomu bylo třeba připravit kvalitní strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) spolu s dalšími přípravnými činnostmi, a po schválení začít se samotným naplňováním SCLLD a animací v území. To s sebou nese nároky na personální, technické a organizační kapacity, které MAS nezabezpečí ze svého neziskového působení.
Cílem je tedy získat pro tuto činnost podporu, zlepšit řídící a administrativní schopnosti MAS a SCLLD naplnit v co nejvyšší míře.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Číslo a název programu: 06 Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06_15_003
Název výzvy: 6. výzva V IROP - PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE - SC 4.2
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007605
Název projektu: Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Krkonoše
Celkové zdroje: 15 093 398 Kč
Příspěvek EU: 14 338 728,10 Kč
Vlastní zdroje financování: 754 669,90 Kč
Změna ke dni: 24. 4. 2018
Celkové způsobilé výdaje: 12 002 767,00 Kč
Příspěvek UNIE: 11 402 628,65 Kč
Vlastní zdroje: 600 138,40 Kč
Doba realizace projektu: 31. 12. 2023

Aktuality

Pozvánka na on-line seminář
29. 11. 2021
pro žadatele - Program podpory lokální ekonomiky.
Regionální vánoční dárky + soutěž
25. 11. 2021
Také Ježíšek nakupuje regionální vánoční dárky.
Partnerská spolupráce