63b561e9ca093.png 63b561edc318c.png 63b562125b127.png

MAS Krkonoše Zvyšujeme kvalitu života ve venkovských oblastech

Činnost místní akční skupiny je financována prostřednictvím projektu s názvem Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Krkonoše (registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007605), na který je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Krkonoše, z. s. při plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Krkonoše, z. s. "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Krkonoše" (SCLLD). Cílem rozvoj regionu v co možné nejvyšším potenciálu, který implementace SCLLD nabízí. Účelem realizace SCLLD je zvýšení kvality života ve venkovské oblasti Krkonoše a aktivizace místního potenciálu. Zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí.
Snahou bude zrealizovat nejen projekty z programových rámců OPZ, PRV a IROP, ale také projekty z dalších zdrojů, které budou mít rysy integrace a inovativnosti. K tomu bylo třeba připravit kvalitní strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) spolu s dalšími přípravnými činnostmi, a po schválení začít se samotným naplňováním SCLLD a animací v území. To s sebou nese nároky na personální, technické a organizační kapacity, které MAS nezabezpečí ze svého neziskového působení.
Cílem je tedy získat pro tuto činnost podporu, zlepšit řídící a administrativní schopnosti MAS a SCLLD naplnit v co nejvyšší míře.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Číslo a název programu: 06 Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06_15_003
Název výzvy: 6. výzva V IROP - PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE - SC 4.2
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007605
Název projektu: Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Krkonoše
Celkové zdroje: 15 093 398 Kč
Příspěvek EU: 14 338 728,10 Kč
Vlastní zdroje financování: 754 669,90 Kč
Změna ke dni: 24. 4. 2018
Celkové způsobilé výdaje: 12 002 767,00 Kč
Příspěvek UNIE: 11 402 628,65 Kč
Vlastní zdroje: 600 138,40 Kč
Doba realizace projektu: 31. 12. 2023

IROP a MMR

Aktuality

MALÝ LEADER PODPOŘÍ MINIPROJEKTY Z VRCHLABSKA A TRUTNOVSKA
6. 2. 2023
Místní akční skupina Krkonoše podpoří 11 miniprojektů, které jsou zaměřeny na komunitní život.
Nová zelená úsporám Light
26. 1. 2023
Místní akční skupina se stala od listopadu 2022 poradcem pro Novou zelenou úsporu Light pro nízkopříjmové domácnosti. 
Partnerská spolupráce